CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIÊT BỊ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU ROYAL 16

Ngày 22/04/2021 Công ty CP hàng hải Liên Việt đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị hệ thống xử lý nước dằn ký hiệu (BWMS) Model: TLC-BWM 100 cho tàu M.V ROYAL 16 (IMO9600011, loại tàu chở hàng t ...

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIÊT BỊ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU WORLD WINNER

Ngày 13/04/2021 Công ty CP hàng hải Liên Việt đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị hệ thống xử lý nước dằn ký hiệu (BWMS) Model: TLC-BWM 150 cho tàu M.V WORLD WINNER (IMO9146869, loại tàu chở hà ...

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU NAM SON 16

Ngày 19/03/2021 Công ty CP hàng hải Liên Việt đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị hệ thống xử lý nước dằn ký hiệu (BWMS) Model: TLC-BWM 50 cho tàu M.V NAM SON 16 (IMO9373149, loại tàu chở hàng ...

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU TTC VINH AN

Ngày 18/03/2021 Công ty CP hàng hải Liên Việt đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị hệ thống xử lý nước dằn ký hiệu (BWMS) Model: TLC-BWM 150 cho tàu M.V TTC VINH AN (IMO9251236, loại tàu chở hàn ...

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIÊT BỊ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU THANG LONG

Ngày 11/03/2021 Công ty CP hàng hải Liên Việt đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị hệ thống xử lý nước dằn ký hiệu (BWMS) Model: TLC-BWM 150 cho tàu M.V THANG LONG (IMO9181998, loại tàu chở hàng ...

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIÊT BỊ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU HAM RONG 8

Ngày 08/3/2021 Công ty CP hàng hải Liên Việt đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị hệ thống xử lý nước dằn ký hiệu (BWMS) Model: TLC-BWM 50 cho tàu M.V HAM RONG 8 (IMO9585455, loại tàu chở hàng t ...

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIÊT BỊ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU HOANG PHUONG VIGOR

Ngày 20/01/2021 Công ty CP hàng hải Liên Việt đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị hệ thống xử lý nước dằn ký hiệu (BWMS) Model: TLC-BWM 50 cho tàu M.V HOANG PHUONG VIGOR (IMO9330159, loại tàu c ...

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIÊT BỊ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU KIEN HUNG

Ngày 05/01/2021 Công ty CP hàng hải Liên Việt đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị hệ thống xử lý nước dằn ký hiệu (BWMS) Model: TLC-BWM 50 cho tàu M.V KIEN HUNG (IMO9367877, loại tàu chở hàng t ...

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU GT PEACE

Ngày 22/12/20 Công ty CP hàng hải Liên Việt đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị hệ thống xử lý nước dằn ký hiệu (BWMS) Model: TLC-BWM 400 Ex cho M.T GT PEACE loại tàu Chemical/Oil tanker built ...

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIÊT BỊ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU HAI HA 58

Ngày 02/12/2020 Công ty CP hàng hải Liên Việt đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị hệ thống xử lý nước dằn ký hiệu (BWMS) Model: TLC-BWM 50 cho tàu M.V HAI HA 58 (IMO: 9564102, loại tàu chở hàng ...