CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIÊT BỊ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU ELITE

Ngày 07/01/22 Công ty CP hàng hải Liên Việt đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị hệ thống xử lý nước dằn ký hiệu (BWMS) Model: TLC-BWM 150 cho ELITE (IMO9104524, loại tàu GENERAL CARGO built in ...

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIÊT BỊ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU HAI AU SKY

Ngày 12/4/22 Công ty CP hàng hải Liên Việt đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị hệ thống xử lý nước dằn ký hiệu (BWMS) Model: TLC-BWM 100 cho HAI AU SKY (Ex: VICTORIA 08) (IMO9625695, loại tàu G ...

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIÊT BỊ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU MD SUN

Ngày 15/3/22 Công ty CP hàng hải Liên Việt đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị hệ thống xử lý nước dằn ký hiệu (BWMS) Model: TLC-BWM 150 cho MD SUN (IMO9561710, loại tàu GENERAL CARGO built in ...

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIÊT BỊ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU HAI AU STAR

Ngày 12/3/22 Công ty CP hàng hải Liên Việt đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị hệ thống xử lý nước dằn ký hiệu (BWMS) Model: TLC-BWM 100 cho HAI AU STAR (Ex: BICH THANH 28) (IMO9658226, loại tà ...

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIÊT BỊ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU QUANG MINH 9

Ngày 09/3/22 Công ty CP hàng hải Liên Việt đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị hệ thống xử lý nước dằn ký hiệu (BWMS) Model: TLC-BWM 50 cho QUANG MINH 9 ( IMO9466441, loại tàu GENERAL CARGO bui ...

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIÊT BỊ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU QUANG MINH 6

Ngày 09/3/22 Công ty CP hàng hải Liên Việt đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị hệ thống xử lý nước dằn ký hiệu (BWMS) Model: TLC-BWM 50 cho QUANG MINH 6 ( IMO9550993, loại tàu GENERAL CARGO bui ...

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIÊT BỊ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU QUANG MINH 5

Ngày 09/3/22 Công ty CP hàng hải Liên Việt đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị hệ thống xử lý nước dằn ký hiệu (BWMS) Model: TLC-BWM 50 cho QUANG MINH 5 (IMO9547893, loại tàu GENERAL CARGO buil ...

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIÊT BỊ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU HAI PHUONG OCEAN

Ngày 04/03/22 Công ty CP hàng hải Liên Việt đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị hệ thống xử lý nước dằn ký hiệu (BWMS) Model: TLC-BWM 50 cho HAI PHUONG OCEAN (IMO9499632, loại tàu GENERAL CARGO ...

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIÊT BỊ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU PHUONG NAM 1

Ngày 14/01/22 Công ty CP hàng hải Liên Việt đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị hệ thống xử lý nước dằn ký hiệu (BWMS) Model: TLC-BWM 150 cho PHUONG NAM 1 (IMO9418688, loại tàu GENERAL CARGO bu ...

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIÊT BỊ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU HAI PHUONG SUN

Ngày 04/11/21 Công ty CP hàng hải Liên Việt đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị hệ thống xử lý nước dằn ký hiệu (BWMS) Model: TLC-BWM 50 cho HAI PHUONG SUN (IMO9536569, loại tàu GENERAL CARGO b ...