Dịch vụ quản lý tàu

Dịch vụ quản lý tàu: Tư vấn quản lý triển khai hệ thống An ninh - An Toàn Công ty và tàu, triển khai duy trì HTQLAT&LĐHH Công ty và tàu. Quản lý kỹ thuật: Duy trì trạng thái kỹ thuật tàu, tư ...