Giới thiệu

Trải qua quá trình xây dựng phát triển Lienviet Marine xây dựng và quản lý hiệu quả hệ thống tổ chức. Lienviet Marine đào tạo và tuyển chọn đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm thực tế hiện trường, có năng lực tổ chức thực hiện: Quản lý tàu - Cung ứng hàng hải - Khai thác tàu - Vận tải hàng hóa và Giám định hàng hả.

Xem thêm