Giám định hàng hải

Sau các năm hoạt động, Lienviet Marine xây dựng và quản lý có hiệu quả hệ thống tổ chức. Lienviet Marine đào tạo và tuyển chọn đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm thực tế hiện trường, có năn ...