Danh sách tàu Công ty đang quản lý và khai thác

1. MV: PNT MIGHTY

 Flag: Vietnam / Type: General Cargo

 IMO: 9647382  / MMSI: 574001920

 Call Sign: 3WHJ9 / Gross Tonnage: 8282

 Dead Weight: 12948 / Length x Breadth: 136 x 20

 Year Built: 2014

 

 

 


2. Mv: TRUONG LOC 16

 Flag: Vietnam / Type: General Cargo

 IMO: 9587714  / MMSI: 574000400

 Call Sign: XVWT / Gross Tonnage: 2999

 Dead Weight: 5193 / Length x Breadth: 105m × 16m

 Year Built: 2010

 

 

 


3. Mv: HAI HA 58

 Flag: Vietnam / Type: General Cargo

 IMO: 9564102  / MMSI:  574000960

 Call Sign: 3WCG9 / Gross Tonnage: 2363

 Dead Weight: 4096 / Length x Breadth: 87.5 × 13.63

 Year Built: 2011

 

 

 


4. Mv: HAI HA 388

 Flag: Vietnam / Type: General Cargo

 IMO: 9664940  / MMSI: 574001810

 Call Sign:  3WJ09 / Gross Tonnage: 2458

 Dead Weight: 4086 / Length x Breadth: 86.6 × 14

 Year Built: 2013

 

 

 


5. Mv: MD SUN

 Flag: Vietnam / Type: General Cargo

 IMO: 9561710  / MMSI: 574001480 

 Call Sign:  3WHB9 / Gross Tonnage: 4353

 Dead Weight: 7060 / Length x Breadth: 105.67 × 16.84

 Year Built: 2012

 

 

 


6. Mv: HAI PHUONG 619

 Flag: Vietnam / Type: General Cargo

 IMO: 9629146 / MMSI: 574012697

 Call Sign: 3WFT9 / Gross Tonnage: 2999

 Dead Weight: 5231 / Length x Breadth: 92.00 × 15.00

 Year Built: 2012

 

 

 


7. Mv: HAI PHUONG GLORY 

 Flag: Vietnam / Type: General Cargo

 IMO: 9629134 / MMSI: 574012698

 Call Sign: 3WGD9 / Gross Tonnage: 2993

 Dead Weight: 5231 / Length x Breadth: 92.00 × 15.00

 Year Built: 2012

 

 

 


9. Mv: NAM PHAT STAR

 Flag: Vietnam / Type: General Cargo

 IMO: 9563835  / MMSI:  574001060

 Call Sign: 3WCT9 / Gross Tonnage: 1638

 Dead Weight: 3084 / Length x Breadth: 79.92 × 12.62

 Year Built: 2011

 

 

 


10. Mv: NAM PHAT 01

 Flag: Vietnam / Type: General Cargo

 IMO: 9604720  / MMSI: -

 Call Sign: - / Gross Tonnage: 999

 Dead Weight: 1925 / Length x Breadth: 67.5 × 11.02

 Year Built: 2010

 

 

 


11. Mv: NAM PHAT 02

 Flag: Vietnam / Type: General Cargo

 IMO: 9630688 / MMSI: -

 Call Sign: - / Gross Tonnage: 1598

 Dead Weight: 3090 / Length x Breadth: 79.80 × 12.82

 Year Built: 2010

 

 

 


12. Mv: NAM PHAT 18

 Flag: Vietnam / Type: General Cargo

  IMO: 9630688 / MMSI: -

  Call Sign: - / Gross Tonnage: 1598

  Dead Weight: 3090 / Length x Breadth: 79.80 × 12.82

  Year Built: 2010

 

 

 


13. Mv: NAM PHAT QUEEN

  Flag: Vietnam / Type: General Cargo

  IMO: 9630688 / MMSI: -

  Call Sign: - / Gross Tonnage: 1598

  Dead Weight: 3090 / Length x Breadth: 79.80 × 12.82

  Year Built: 2010

 

 

 


14. Mv: NAM PHUONG 02VT

 Flag: Vietnam / Type: General Cargo

 IMO: 9551129  / MMSI: 574976000

 Call Sign: 3WEJ / Gross Tonnage: 1599

 Dead Weight: 3142 / Length x Breadth: 78.63 × 12.62

 Year Built: 2009

 

 

 


15. Mv: NAM PHUONG 18

 Flag: Vietnam / Type: General Cargo

 IMO: 9551002  / MMSI: 574001670

 Call Sign: 3WIQ9 / Gross Tonnage: 1599

 Dead Weight:  3132  / Length x Breadth: 78.63 × 12.60

 Year Built: 2012

 

 

 


16. Mv: TRUNG DUNG 06

 Flag: Vietnam / Type: General Cargo

 IMO: 9548689  / MMSI: 574429000

 Call Sign: XVQT / Gross Tonnage: 1599

 Dead Weight: 2978 / Length x Breadth: 79.80 × 12.82

 Year Built: 2008

 

 

 


17. Mv: TRUNG DUNG 09

 Flag: Vietnam / Type: General Cargo

 IMO: 9557484 / MMSI: 574001580

 Call Sign: 3WHN9 / Gross Tonnage: 1616

 Dead Weight: 3049 / Length x Breadth: 79.80 × 12.82

 Year Built: 2012

 

 

 


18. Mv: VIET HUNG 08

 Flag: Vietnam / Type: General Cargo

 IMO: 9557707  / MMSI: 574981000

 Call Sign: 3WWO7 / Gross Tonnage: 1599

 Dead Weight: 3067 / Length x Breadth: 79.60 × 12.82

 Year Built: 2009

 

 

 


19. Mv: HOANG TUAN 25

 Flag:  Vietnam / Type: General Cargo

 IMO:  9523433  / MMSI: 574430000

 Call Sign: XVPS / Gross Tonnage: 1642

 Dead Weight: 2663 / Length x Breadth: 73.90 × 12.02

 Year Built: 2009

 

 

 

 

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC


Danh sách tàu Công ty đang quản lý và khai thác

Hiện tại Công ty đang quản lý và khai thác đội tàu có Size: 3.200-10.000 (T). Bao gồm: Quản lý kỹ thuật, quản lý an ninh an toàn tàu, quản lý thuyền viên, quản lý khai thác. ...